Lektoři

/Lektoři
Lektoři2018-09-26T10:10:47+00:00

Lektoři konference ČESKÁ OPTIKA 2018

prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

Prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. je vedoucí katedry optiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde současně  působí i jako prorektor pro strategii vědy a výzkumu. Předmětem jeho odborného zájmu je kvantová optika a optické kvantové zpracování informace. Jako teoretik úzce spolupracuje s experimentálními týmy jak na Univerzitě Palackého, tak na řadě zahraničních vědeckých institucí.

Ing. Jaroslav Hopp, Ph.D.

Jaroslav Hopp vystudoval aplikovanou fyziku na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Jeho disertační práce zahrnuje téma návrhu difraktivních prvků a jejich optimalizaci v hybridních soustavách. V roce 2011 se připojil k projektu ELI Beamlines Akademie věd ČR v oblasti výzkumu vysokovýkonných laserových systému.

Od roku 2015 pracuje ve společnosti Meopta-optika, s.r.o., nyní jako vedoucí skupiny vývoje optických soustav.

V současnosti také externě vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Dr. Jindřich Houžvička

MSc. z fyzikální chemie na PřF UK, PhD z fyzikální chemie na Leiden University v Nizozemí a MBA z marketingu na DePaul University v Chicagu. Jednatel CRYTUR, spol. s r.o. od roku 2004. Za tuto dobu společnost zvýšila obrat téměř desetkrát. (Spolu)autor ca 20 mezinárodních patentů a 20 hlavních vědeckých publikací s více než 1500 citacemi.

Ing. Daniel Hromulák

28 let; Absolvent VŠB-TUO obor Optoelektronika; Hella Autotechnik Nova  Mohelnice; Vedoucí optického vývoje projekčních modulů

Vladimír Chlup

Vladimír Chlup vystudoval historii a politologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a od roku 1995 pracuje v současném holdingu Pramacom, nyní jako poradce ve společnosti PRAMACOM-HT. Zabývá se technologiemi a systémy malých jednotek, zejména sesednutými specialisty pro podporu architektury C4ISTAR (Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance). Od roku 1995 pravidelně přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci předměty spojené s historií a vývojem myšlení kultury Západu a vojenskou technologií.

prof. RNDr. Radim Chmelík Ph.D.

Prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. se zabývá výzkumem, vývojem a biomedicínskými aplikacemi metod pokročilé světelné mikroskopie. Zaměřuje se na výzkum zobrazovacích vlastností holografické mikroskopie při nízké koherenci světla, zejména jevu kohereční brány. Je profesorem v oboru aplikované fyziky, vedoucím výzkumné skupiny Experimentální biofotonika na CEITEC VUT v Brně a vedoucím Odboru optiky a přesné mechaniky na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně.

RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.

Josef Kapitán působí na katedře optiky Univerzity Palackého v Olomouci jako akademický vědecký pracovník. V rámci vědecké činnosti se zabývá návrhem a konstrukcí komplexních optických systémů: spektrometrů pro měření Ramanova rozptylu a Ramanovy optické aktivity, elipsometrů pro měření Muellerových matic, dále pak měřením a interpretací spekter peptidů a proteinů a v těchto oblastech také dlouhodobě spolupracuje s firmou Meopta-optika, s.r.o.

prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

Ing. Vít Lédl, Ph.D.

V současnosti působí na pozici výkonného ředitel Centra TOPTEC. Přípravoval a řešil projekt Centra TOPTEC od jeho počátku. Podílí se na přípravě a řešení projektů v programech jako jsou EMPIR HORIZON 2020, nebo projektů pro Evropskou kosmickou agenturu ESA. V rámci projektů se kromě managementu zabývá vývojem sofistikovaných měřicích metod, nebo měřením výkonu optických systémů. Mezi jeho odborné zájmy patří přesné optické měřicí metody, především digitální holografická interferometrie, dále výzkum technologie obrábění a měření asférických ploch. Vít Lédl je autorem, nebo spoluautorem řady odborných publikací a patentů. 

Ing. Bc. Šárka Němcová, Ph.D.

Odborná asistentka na ČVUT, Fakultě strojní. Vyučuje v oborech Přístrojová a řídicí technika a Biomechanika a lékařské přístroje. Zabývá se návrhem zejména měřicích přístrojů – optické i mechanické části. Podílí se na společném projektu s Meoptou (Implementace multifyzikálních numerických analýz do procesu vývoje optomechanických soustav). V současné době pracuje na projektu lékařského endoskopu.

prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Jiří Novák je profesorem na ČVUT v Praze, členem Skupiny aplikované optiky na katedře fyziky FSv ČVUT. Zabývá se dlouhodobě oblastí analýzy a syntézy klasických i hybridních optických soustav, optickou metrologií pro průmyslové účely, oblastí adaptivní a aktivní optiky, výpočetními metodami pro zpracování obrazové informace pomocí optických soustav, metodami analýzy a rekonstrukce fáze elektromagnetických vlnových polí a jejich aplikacemi v optické metrologii a zobrazování. Spolupráce s firmou Meopta-optika, s.r.o. probíhá dlouhodobě zejména v oblasti vývoje optických měřicích metod pro kontrolu optické výroby či optického návrhu.

doc. Dr. Mgr. Kamil Postava

Docent na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Pracuje ve vysokoškolských ústavech Centrum nanotechnologií a Národního superpočitačového centra IT4Innovations. Zabývá se optikou tenkých vrstev a nanostruktur, optickou spektroskopií a elipsometrií, infračervenou a terahertzovou spektroskopií, difraktivní optikou a modelováním periodických prostředí. Byl hostujícím profesorem v Shizuoka University (Japonsko), Université Paris-Sud (Francie) a Bialystocké univerzitě (Polsko). Publikoval více než 120 odborných prací v mezinárodních časopisech s více než 1000 citacemi.

Ing. Pavlína Provazníková

Pavlína Provazníková vystudovala ČVUT - FSI, obor Přesná mechanika a optika“ a nyní pracuje jako manažerka oddělení Rozvoje optických technologií ve společnosti Meopta-optika s.r.o. Profesně se dlouhodobě zabývá vývojovou činností v oblasti optické technologie, především vývojem opracování optických materiálů pro různé aplikace, testováním nových materiálů, výrobou zkušebních vzorků či prototypů složitých optických komponent a inovacemi zavedených optických technologií. 

Mgr. Petr Přikryl

Petr Přikryl působí ve společnosti Meopta – optika, s.r.o. na pozici senior manažera projektového řízení a technického rozvoje. Dlouhodobě se zabývá spoluprací s univerzitami a VaV institucemi v rámci společných projektů aplikovaného výzkumu. Inicioval vznik Českého optického klastru, který byl založen za účelem reprezentace zájmů svých členů a formování budoucích směrů optiky, optomechatroniky, fotoniky a jemné mechaniky. V optickém klastru působí na pozici místopředsedy výkonné rady.

prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.

Jaroslav Řeháček působí jako profesor na katedře optiky Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se na oblast optických měření a zpracování informace v klasické a kvantové optice. Dlouhodobě spolupracuje s firmou Meopta-optika, s.r.o. na implementaci nových metrologických postupů v rámci společných projektů aplikovaného výzkumu.

Mgr. Marek Šimíček

Po dokončení univerzitního vzdělání oboru Optika a optoelektronika na Palackého Univerzitě v Olomouci ihned nasazen do praktického využití znalostí v automotive (cca 10 let praxe). Osobní účast jak při sériovém vývoji zadních skupinových svítilen, tak při předvývojových aktivitách  po celém světě (Škoda, VW, Seat, Renault, Renault Brasil, Volvo, Nissan, Land Rover, Jaguar, Peugeot, Daimler). V současnosti působící jako vedoucí vývoje optiky pro zadní skupinové svítilny ve firmě Hella Autotechnik Nova s.r.o.

Ing. David Škoda, Ph.D.

David Škoda vystudoval obor Fyzikální inženýrství na VUT v Brně se zaměřením na inženýrskou optiku, povrchy a tenké vrstvy. Svoje zkušenosti z dlouhodobého působení v akademické sféře na VUT FSI a budování výzkumné infrastruktury CEITEC Nano sdílí od roku 2016 v rámci divize optické výroby společnosti Meopta-optika, s.r.o. Díky studijní specializaci na povrchy a tenké vrstvy  nově pracuje od roku 2018 v oblasti technologie vrstvení optických prvků.

Ing. Zbyněk Štiller

Výzkumný a vývojový expert, zástupce PRECIOSY v aktivitách upravených Memorandy o spolupráci.

Ing. Petr Tichý, Ph.D.

Ph.D. obdržel v r. 2010 na Fakultě strojní, ČVUT v Praze. Od roku 2004 pracuje jako inženýr ve výzkumu a vývoji na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. V roce 2013 začal spolupracovat se společností Meopta - optika, s.r.o. v oblasti numerických simulací. V současnosti je spoluřešitelem společného projektu TH02010264 (Implementace multifyzikálních numerických analýz do procesu vývoje optomechanických soustav) TA ČR.

Mgr. Ing. Libor Úlehla

Libor Ulehla vystudoval optiku a optolektroniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Bezpečnostní technologie na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně. Od roku 2006 pracuje ve firmě Meopta-optika od pozice technologa montážní divize až k současné pozici manažera vývoje optiky a měřících metod při vývojové divizi.  Zabývá se tak zejména koordinací a spoluřešením produktových a grantových projektů proudících přes optické skupiny vývojové divize firmy Meopta - Optika, s.r.o.

Ing. Jan Vanda, Ph.D.

Ing. Jan Vanda, Ph.D. je absoloventem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, kde v roce 2009 na katedře telekomunikací obhájil disertační práci v oblasti optických vláken s fotonickými krystaly. Navazující roční post-doktorandskou stáž absolovoval na Krétě, v laboratoři Photonic Materials and Devices FORTH-IESL; poté působil jako zástupce České Agentury pro Standardizaci v organizacích IEC a CENELEC. Od roku 2012 je zaměstnancem HiLASE centra, Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., kde vede skupinu zabívající se prahem poškození materiálů laserem.

doc. Ing. Josef Zicha, CSc.

Docent Zicha působí jako VŠ učitel na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Je absolventem Katedry přesné mechaniky a optiky FS ČVUT v Praze. Podílel se na celé řadě projektů v oblasti optiky, například i na projektech COMPASS a OSQUAR pro CERN. Docent Zicha je spoluautorem mnoha patentů a užitných vzorů.